PRIVCACY BELEID VAN VISHANDEL
KEIZER & ZN.

 Dit Privacy beleid is
van toepassing op alle persoonsgegevens die Vishandel Keizer & Zn. verwerkt
van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je klant wordt van Vishandel Keizer & Zn. of
interesse toont in de diensten van Vishandel Keizer & Zn. of om een andere
reden persoonsgegevens aan Vishandel Keizer & Zn. verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid
te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te
bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
is:

Vishandel Roy Keizer | De Vis Truck | Vishandel Keizer

KVK 08119596

Brinkstraat 246

7541AVEnschede

Welke gegevens verwerkt Vishandel Keizer & Zn. en voor
welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,
geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor
onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2       Vishandel
Keizer & Zn. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden::

a)         je naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van

de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de
van jou verkregen informatie,

b)         je naam,
adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en informatie over diensten
en activiteiten van Vishandel Keizer & Zn.

c)         je naam en
bankrekeningnummer wordt gebruikt om facturen op te stellen

2.3       Je naam en
telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst        gebruikt om je te vragen naar je
ervaringen met Vishandel Keizer & Zn. en je te informeren over de
ontwikkelingen van Vishandel Keizer & Zn..

Bewaartermijnen

Vishandel Keizer & Zn. bewaart persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarover de gegevens
worden verzameld.

Indien de klant duidelijk aangeeft geen gebruik meer te
maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.

Indien de klant langer dan vier jaar geen gebruik heeft
gemaakt van de diensten van Vishandel Keizer & Zn., worden de
Persoonsgegevens verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen en
verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vishandel
Keizer & Zn. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Vishandel Keizer & Zn. verstrekt uitsluitend informatie
aan derden als dit nodig is voor de uitvoerig van de overeenkomst met de klant
of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Inzagerecht, verwijdering en
vragen klachten

6.1    Via de website
van Vishandel Keizer & Zn. kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vishandel
Keizer & Zn. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na
ontvangst hierover informeren

6.2    Indien je
bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via de website.

6.3    Indien je
klachten hebt over de wijze waarop Vishandel Keizer & Zn. je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris
gegevensbescherming.

6.4    Eventuele
andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan
info@make-id.nl

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen
worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het
Privacy beleid te bekijken.