PRIVCACY BELEID VAN VISHANDEL KEIZER & ZN.

 Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vishandel Keizer & Zn. verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je klant wordt van Vishandel Keizer & Zn. of interesse toont in de diensten van Vishandel Keizer & Zn. of om een andere reden persoonsgegevens aan Vishandel Keizer & Zn. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vishandel Roy Keizer | De Vis Truck | Vishandel Keizer

KVK 08119596

Brinkstraat 246

7541AVEnschede

Welke gegevens verwerkt Vishandel Keizer & Zn. en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2       Vishandel Keizer & Zn. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van

de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vishandel Keizer & Zn.

c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om facturen op te stellen

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst        gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Vishandel Keizer & Zn. en je te informeren over de ontwikkelingen van Vishandel Keizer & Zn..

Bewaartermijnen

Vishandel Keizer & Zn. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarover de gegevens worden verzameld.

Indien de klant duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.

Indien de klant langer dan vier jaar geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Vishandel Keizer & Zn., worden de Persoonsgegevens verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vishandel Keizer & Zn. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Vishandel Keizer & Zn. verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoerig van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1    Via de website van Vishandel Keizer & Zn. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vishandel Keizer & Zn. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via de website.

6.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vishandel Keizer & Zn. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan info@make-id.nl

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.